Przepraszamy, nie znaleziono {{term}}. Prosimy spróbować ponownie.
Reakcja firmy Regus na COVID-19
 
Zadzwoń: 800 012 784
Shareholder Information
Data Tytuł dokumentu PDF
Regus Audit Committee Guidelines Print
Regus Nomination Committee Guidelines Print
Regus Remuneration Committee Guidelines Print
Remuneration Statement
Data Tytuł dokumentu PDF
03/11/2015 Remuneration Statement Print

Kto to jest rejestrator?

Twoje udziały w Regus są notowane w rejestrze akcjonariuszy. Jest to wykaz nazwisk i adresów wszystkich akcjonariuszy firmy Regus, z informacją o liczbie posiadanych akcji. Rejestr jest prowadzony w imieniu firmy przez Rejestratorów Capita („Rejestrator”). Rejestrator Regus dokonuje jego aktualizacji w przypadku zmiany Twojej sytuacji osobistej lub liczby posiadanych akcji. Wysyła on także czeki tytułem wypłaty dywidendy oraz certyfikaty akcji.

Prawo stanowi, że rejestr jest dokumentem publicznym, który Rejestrator musi na żądanie udostępnić do wglądu. Prośba taka musi zawierać imię, nazwisko i adres osoby wnioskującej o dostęp, deklarację o tym, w jakim celu informacje zostaną wykorzystane, czy zostaną komukolwiek udostępnione, a jeśli tak, komu i w jakim celu. Regus nie udostępni danych żadnego indywidualnego akcjonariusza osobom trzecim, chyba że wymagają tego od nas przepisy prawa.

Co należy zrobić ze swoim certyfikatem akcji?

Certyfikaty akcji stanowią potwierdzenie Twojej własności i powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu. Będą one potrzebne, gdy w przyszłości zechcesz sprzedać część lub całość swoich akcji. Zalecamy, aby – na wypadek utraty lub kradzieży – sporządzić odrębny wykaz numerów certyfikatów oraz liczby akcji objętych każdym certyfikatem. Certyfikaty akcji są przesyłane akcjonariuszom na ich własne ryzyko.

Co muszę zrobić w razie zmiany adresu zamieszkania?

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania należy podać rejestratorom swój nowy adres. Jeżeli jesteś zarejestrowany(-a) na portalu Capita Share (www.capitashareportal.com), możesz podać tam swój nowy adres poprzez zalogowanie się do swojego Portfela. Będziesz potrzebować:

  • imię, nazwisko i adres siedziby akcjonariusza
  • Kodeks Inwestora dla akcjonariuszy

Obydwa są podane na certyfikacie akcji, ostatnim kuponie dywidendy oraz we wszelkiej otrzymywanej od nas korespondencji.

Zmianę adresu można także zarejestrować za pomocą formularza adresowego dostępnego na ich stronie: www.capitaregistrars.com w sekcji „Akcjonariusze i pracownicy”, a następnie „Broszury i formularze” (Uwaga: kliknięcie tego linku spowoduje otwarcie nowego okna przeglądarki.) Po wypełnieniu i podpisaniu formularza należy go odesłać pocztą na adres: Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU.

Co muszę zrobić w razie zmiany nazwiska?

W przypadku zmiany nazwiska prosimy skontaktować się z rejestratorami na piśmie, z podaniem swojego nowego oraz poprzedniego nazwiska. Należy dołączyć potwierdzoną kopię aktu małżeństwa lub dokumentu zmiany nazwiska do swojego certyfikatu/swoich certyfikatów akcji oraz wszelkich niezrealizowanych czeków wypłaty dywidendy, wystawionych na poprzednie nazwisko. Zostaną one ponownie wydane przez rejestratorów. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania patrz także sekcja „Co muszę zrobić w razie zmiany adresu zamieszkania?”

Jak należy zgłosić śmierć zarejestrowanego posiadacza?

Jeżeli jesteś administratorem majątku, może być konieczne przeniesienie akcji na nazwiska akcjonariuszy lub ich sprzedaż.

W pierwszej kolejności prosimy zwrócić się na piśmie do naszego rejestratora pod adres:

Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU

Następnie w rejestrze zostanie umieszczony tymczasowy znacznik w celu zapewnienia, aby w miarę możliwości uniknąć generowania dalszych płatności dywidendy na nazwisko akcjonariusza. Otrzymasz także formularze do wypełnienia. Prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny z rejestratorami, którzy wyjaśnią cały proces.

Zgubiłem(-am) mój czek wypłaty dywidendy – jak uzyskać duplikat?

W razie utraty czeku wypłaty dywidendy przed jego zrealizowaniem prosimy o pisemny kontakt z rejestratorami. Capita wystawi wówczas duplikat czeku. Uwaga: może zostać pobrana opłata administracyjna.

Mój czek wypłaty dywidendy stracił ważność.

Prosimy przesłać rejestratorom czek, który utracił ważność. Zostanie on wystawiony ponownie. Może zostać pobrana opłata administracyjna.

Czy moje dywidendy mogą być przelewane na moje konto bankowe?

Dotyczy to kont w większości banków lub kas oszczędnościowych w Wielkiej Brytanii. Określa się to czasem jako „zlecenie płatności” lub „zlecenie wypłaty dywidendy”. Zarządzanie płatnościami dywidend jest proste – dywidenda zostanie przelana na Twoje konto w dniu płatności, natomiast informacje podatkowe zostaną Ci przesłane pod Twój zarejestrowany adres.

Jeżeli jesteś zarejestrowany(-a) na portalu Capita Share, możesz podać swoje instrukcje online.

Jeżeli preferujesz przesłać pisemne instrukcje, lub posiadane akcje są wystawione łącznie na więcej niż jednego posiadacza, lub jeśli są to akcje korporacyjne, wystarczy wydrukować formularz instrukcji dotyczących dywidendy (łącze "formularze"), wypełnić go i przesłać rejestratorowi pocztą.

Rejestrator podejmie wszystkie niezbędne czynności w celu zarejestrowania Twojego zlecenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed wypłatą kolejnej dywidendy. Kalkulacja uprawnienia do dywidendy ma jednak zwykle miejsce 1-2 miesiące przed terminem jej wypłaty. W razie otrzymania Twojego zlecenia po upływie tego terminu dywidenda zostanie Ci wypłacona zgodnie z obecnym sposobem płatności, jednak rejestrator zadba o zarejestrowanie Twoich instrukcji na potrzeby kolejnej płatności.

Akcjonariusze z siedzibą poza granicami Wielkiej Brytanii. w celu pobrania formularza upoważnienia stosownie ze swoim krajem zamieszkania, powinni wejść na stronę www.capitashareportal.com i przejść do sekcji "Akcjonariusze i pracownicy", Płatności międzynarodowe.

Czy mogę otrzymać dywidendę w formie akcji zamiast gotówki?

Obecnie nie jest to możliwe.

Co oznaczają terminy „bez prawa do dywidendy” oraz „data zarejestrowania”?

Przed ogłoszeniem każdej dywidendy, oraz po konsultacji z Giełdą Londyńską, ustalamy termin, kiedy nasze akcje zostaną wystawione na sprzedaż bez prawa do dywidendy. Określa się to jako „notowanie bez prawa do dywidendy”. Przed tym terminem akcje mają charakter „cum dividend” (z prawem do dywidendy).

W przypadku nabycia akcji przed pierwszym dniem notowania akcji bez prawa do dywidendy będziesz mieć prawo do otrzymania ostatnio ogłoszonej dywidendy. W przypadku nabycia akcji w tym dniu lub później, w okresie bez prawa do dywidendy, dywidenda będzie płatna na rzecz poprzedniego posiadacza.

Dywidenda jest wypłacana akcjonariuszom w oparciu o liczbę wpisanych do rejestru akcji posiadanych w dniu terminu ostatecznego („daty zarejestrowania”). Data zarejestrowania następuje obecnie dwa dni po pierwszym dniu notowania akcji bez prawa do dywidendy. Jeżeli w ślad za niedawną sprzedażą akcji otrzymałeś(-aś) dywidendę, lecz nie jesteś pewny(-a), czy posiadasz do niej uprawnienie, skontaktuj się z agentem, który reprezentował Cię w ramach sprzedaży akcji. Zależnie od warunków sprzedaży, dywidenda może być płatna na rzecz nowego posiadacza.

Jak mogę przekazać swoje akcje osobie znajomej lub krewnej?

Jeżeli chcesz przekazać lub sprzedać swoje akcje osobie znajomej, możesz je przenieść za pomocą „formularza przeniesienia akcji”. Można go pobrać na stronie naszego Rejestratora: www.capitashareportal.com w sekcji ‘Broszury i formularze’ (Uwaga: kliknięcie tego linku spowoduje otwarcie nowego okna przeglądarki.) Po wypełnieniu i podpisaniu formularza prosimy przesłać go pocztą Rejestratorom Capita.

Mój certyfikat akcji zaginął/został skradziony – jak uzyskać duplikat?

W razie utraty certyfikatu akcji należy jak najszybciej poinformować naszych rejestratorów. Można to uczynić telefonicznie lub pisemnie. Następnie Capita wyjaśni procedurę uzyskania duplikatu certyfikatu. Zależnie od wartości akcji objętych danych certyfikatem może zostać pobrana opłata.

W przypadku kradzieży certyfikatu należy skontaktować się z policją i uzyskać numer referencyjny popełnionego przestępstwa. Potem należy zwrócić się do Capita na piśmie z informacją o kradzieży i podać numer referencyjny przestępstwa. Następnie Capita wyjaśni procedurę.